Cestovní ruch a průvodcovství

Čtyřleté denní studium pro žáky ZŠ
RVP 63-41-M/01

Maturitní studijní obor "Cestovní ruch a Průvodcovství" nabízí studentům jedinečnou cestu do světa cestování, turistiky a průvodcovství. Tento obor otevírá dveře do fascinujícího odvětví, které spojuje dobrodružství s kulturním a hospodářským poznáním. Studenti mají možnost nejen poznávat různé destinace a kultury, ale také se stát průvodci, kteří tyto zážitky předávají dalším cestovatelům.

Během studia na tomto oboru studenti získávají teoretické znalosti v oblasti cestovního ruchu, turistiky, geografie a kultury. Paralelně s tím však mají také příležitost získat praktické zkušenosti, a to nejen v cestovním průmyslu, ale také jako průvodci. To znamená, že studenti nejen studují o cestování, ale také se stávají aktivními účastníky cestování, což je jedinečný způsob, jak se naučit a rozvíjet dovednosti.

Po dokončení tohoto studijního oboru mají naši absolventi možnost uplatnit své dovednosti a znalosti v různých oblastech cestovního ruchu. Mohou se stát cestovními agenty, průvodci, manažery destinací, eventovými koordinátory a mnoho dalšího. Tento obor nejenže připravuje studenty na kariéru v dynamickém odvětví cestovního ruchu, ale také je motivuje objevovat svět a předávat své vášně a znalosti dalším lidem.

Školné

1600,- Kč měsíčně (během celého kalendářního roku)

Přijímací řízení

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Přihláška

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Nutno doložit

Vysvědčení z 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, zápisový lístek, lékařské vyšetření není vyžadováno

Charakteristika oboru vzdělání
profil absolventa

 • získá základní dovednosti potřebné k vykonávání a řízení odborných činností v oblastí cestovního ruchu
 • zná administrativní činnost související s provozem cestovní kanceláře a dalšími službami cestovního ruchu
 • má dobré komunikativní dovednosti a zvládnuté techniky z oblasti prezentování produktů na veřejnosti
 • komunikuje ve dvou světových jazycích, v jednom z nich na vyšší komunikativní úrovni
 • v praxi umí využít znalosti z oblasti psychologie a účetnictví
 • dokáže si stanovit životní cíle na základě analýzy svých vlastních možností a schopností
 • umí se dále samostatně vzdělávat, získané vědomosti a dovednosti dokáže vzájemně propojit a využít při studiu i v praktickém životě
 • zná zásady etikety a společenského styku
 • je schopen pracovat v kolektivu i samostatně, umí jednat s lidmi
 • osvojil si klíčové dovednosti v rámci ekonomických a právnických disciplín
 • zvládá ekonomicky myslet, analyzovat problémy, umí pohotově rozhodovat, hledat různé způsoby a cesty k jejich řešení
 • používá moderní informační technologie k získání informací
 • umí prezentovat výsledky své práce i své názory
 • orientuje se v legislativě ČR

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní na trhu práce především jako delegát cestovní kanceláře, asistent v cestovní kanceláři, průvodce. Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude schopen připravit zájezdy do různých destinací, spojené se zajištěním fakultativních výletů a poznávacích akcí. Mezi další jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně a bude schopen používat dvou cizích jazyků. ŠVP vytváří také předpoklady pro to, aby byl absolvent připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity nejenom v oblasti cestovního ruchu. Je připraven pro praxi a pro dráhu studenta vysoké školy.

MÁŠ VYBRÁNO?
JE ČAS VYPLNIT PŘIHLÁŠKU