Ekonom účetní

Čtyřleté denní studium pro žáky ZŠ
RVP 63-41-M/01

Maturitní studijní obor "Ekonom a účetní" je určen pro studenty, kteří chtějí prozkoumat svět ekonomie, financí a účetnictví. Tento obor nabízí komplexní vzdělání v oblasti ekonomických principů, účetnictví, finančního řízení a podnikového hospodaření.

Studenti na tomto oboru získávají pevný teoretický základ a současně se učí aplikovat ekonomické a účetní koncepty v praxi. Mají možnost se seznámit s moderními nástroji a softwary používanými v oblasti účetnictví a finančního plánování.

Po dokončení studia mají absolventi široké možnosti uplatnění. Mohou se stát ekonomy, účetními, finančními analytiky nebo manažery ve finančním sektoru. Tento obor připravuje studenty na výzvy současného podnikatelského prostředí a umožňuje jim rozvíjet dovednosti nezbytné pro úspěšnou kariéru v oblasti ekonomie a účetnictví.

Školné

1600,- Kč měsíčně (během celého kalendářního roku)

Přijímací řízení

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Přihláška

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Nutno doložit

Vysvědčení z 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, zápisový lístek, lékařské vyšetření není vyžadováno

Charakteristika oboru vzdělání
profil absolventa

 • dokáže si stanovit životní cíle na základě analýzy svých vlastních možností a schopností
 • umí se dále samostatně vzdělávat, získané vědomosti a dovednosti dokáže vzájemně propojit a využít při studiu i v praktickém životě
 • má dobré komunikativní dovednosti jak v oblasti jazykové, používá aktivně nejméně jeden světový jazyk
 • zná zásady etikety a je schopen pracovat v kolektivu, samostatně, umí jednat s lidmi
 • osvojil si klíčové dovednosti potřebné pro studium ekonomických a právnických disciplín pro řešení ekonomických problémů
 • zvládá ekonomicky myslet, analyzovat problémy, umí pohotově rozhodovat, hledat různé způsoby a cesty k jejich řešení
 • používá moderní informační technologii k získání informací
 • umí prezentovat výsledky své práce i své názory
 • má pokročilou znalost vedení účetnictví a daňové evidence
 • umí aplikovat účetnictví prostřednictvím programů POHODA a MONEY S3
 • ovládá time management při plánování úkolů
 • používá moderní informační technologie k získání a zpracování informací
 • je schopen pracovat v kolektivu i samostatně, umí jednat s lidmi
 • orientuje se v legislativě ČR

Uplatnění absolventa

 • účetní firmy
 • OSVČ
 • podnikatel
 • ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích.
 • studium na fakultách zaměřených především na ekonomiku, účetnictví, právo

MÁŠ VYBRÁNO?
JE ČAS VYPLNIT PŘIHLÁŠKU