Veřejná správa

Čtyřleté denní studium pro žáky ZŠ
RVP 68-43-M/01

Maturitní studijní obor "Veřejná správa" je určen pro studenty, kteří mají zájem o fungování veřejného sektoru, státního aparátu a veřejné politiky. Tento obor poskytuje studentům hluboký vhled do principů a procesů veřejné správy a připravuje je na různé kariérní cesty v oblasti státní a místní správy, veřejného sektoru a neziskových organizací.

Během studia na tomto oboru se studenti seznámí s teoretickými základy veřejného práva, politiky a administrativy. Mají příležitost zkoumat různé aspekty veřejné správy, včetně správy veřejných financí, veřejného práva, politických procesů a veřejného řízení. Součástí studia může být také stáž v rámci veřejných institucí, což umožňuje studentům získat praktické zkušenosti.

Absolventi tohoto studijního oboru mají možnost pracovat ve veřejném sektoru jako úředníci, manažeři veřejných projektů, političtí konzultanti nebo pracovat pro neziskové organizace zabývající se veřejnou politikou a správou. Tento obor je vhodný pro studenty, kteří chtějí aktivně přispívat k efektivnímu a transparentnímu fungování veřejného sektoru a připravuje je na kariéru v oblasti veřejné správy a veřejného řízení.

Školné

1600,- Kč měsíčně (během celého kalendářního roku)

Přijímací řízení

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Přihláška

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Nutno doložit

Vysvědčení z 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, zápisový lístek, lékařské vyšetření není vyžadováno

Charakteristika oboru vzdělání
profil absolventa

  • orientuje se v legislativě ČR a EU
  • používá moderní informační technologie k získání a zpracování informací
  • je schopen se písemně a slovně vyjadřovat na úrovni odpovídající vysokým nárokům, které jsou kladeny na pracovníky napříč veřejným sektorem
  • zná funkci a mechanismy v rámci institucí a agentur EU
  • komunikuje slovem i písmem ve dvou světových jazycích, v jednom z nich na vyšší úrovni
  • umí prezentovat výsledky své práce i své názory
  • je schopen pracovat v kolektivu i samostatně, umí jednat s lidmi
  • dokáže si stanovit životní cíle na základě analýzy svých vlastních možností a schopností
  • umí se dále samostatně vzdělávat, získané vědomosti a dovednosti dokáže vzájemně propojit a využít při studiu i v praktickém životě

Uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu studijního oboru Veřejná správa EU je po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven zajišťovat jako referent státní správy nebo referent samosprávy odborné činnosti nebo vedením ucelených agend v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Může se uplatnit i na úřadech práce, v advokacii, soudnictví. Může pracovat v celní správě, ve vzdělávacích firmách, v různých nadacích. Uplatnit se může i v občanském sektoru. Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách i na školách vysokých.

MÁŠ VYBRÁNO?
JE ČAS VYPLNIT PŘIHLÁŠKU